13 Ἰουλίου

0713

13 Ἰουλίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Σύναξις το ρχαγγέλου Γαβριήλ

●     σιος Στέφανος Σαββαΐτης

     σία Σάρρα

     γία Γολινδούχ Περσίδα πο µετονοµάστηκε Μαρία

     Ο σιοι λιόφωτοι (κατ᾿ λλους λιόφωτος λιφτες)

   Ατ τν µέρα Κυριακή (πο τυχαίνει π τς 13ης ως 19ης ουλίου) τν γίων

Πατέρων

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

Σύναξις τορχαγγέλου Γαβριήλ

Νά, σν τος λλοις, πς κκλησία µνε τν ρχάγγελο Γαβριλ σ᾿ ατ τν γιορτή του: «Θρόν παριστάµενος τς τρισηλίου Θεότητας κα πλουσίως λαµπόµενος, τας θείαις λαµπρό
τησι, τας κπεµποµέναις, παύστως κεθεν, τος π γς χαρµονικς, χοροστατοντας κα εφηµοντας σε, παθν χλύος λύτρωσαι, κα φωτισµ καταλάµπρυνον, Γαβριλ ρχιστράτηγε, πρεσβευτ τν ψυχν µν. Τν σωµάτων λειτουργν ς πρωτεύων, τ πρ αώνων ρισθν ντως µέγα, σ Γαβριλ πεπίστευσαι µυστήριον, τόκον τν πόῤῥητον, τς γίας Παρθένου, Χαρε, προσφωνν ατ, Κεχαριτωµένη. Χρεωστικς σε θεν ο πιστοί, ν εφροσύν ε µακαρίζαµεν».

 

σιος Στέφανος Σαββαΐτης

νεψις το ωάννου Δαµασκηνο Στέφανος, γεννήθηκε στ Δαµασκ τ 725 µ.Χ. Τν πατέρα του λεγαν Θεόδωρο Μανσορ κα ταν δελφς το ωάννου Δαµασκηνο. Σ λικία δέκα τν, Στέφανος εσήχθη π τ θεο του στ Λαύρα το γίου Σάββα, που γι 15 χρόνια κπαιδεύτηκε πολ καλ στ µοναχικ ζωή. Μετ τ θάνατο το θείου του, ποσύρθηκε στν ρηµο κα ντρυφοσε κόµα περισσότερο στ µελέτη το λόγου το Θεο. κε σχολήθηκε κα µ τν ποίηση, στν ποία διακρίθηκε κα ναδείχθηκε νας π τος µεγαλύτερους ποιητς τς κκλησίας µας. Στέφανος, ,τι δηµιουργοσε µ τ τάλαντο πο το δωσε Θεός, τ φιέρωνε στ δόξα το Θεο κα χι στ θαυµασµ τν νθρώπων. Διότι τν νέπνεαν τ λόγια της γίας Γραφς, πο λένε: «Πν ,τι ν ποιτε ν λόγ ν ργ, πάντα ν νόµατι Κυρίου ησο, εχαριστοντες τ Θε κα πατρ δι᾿ ατο». Δηλαδή, κάθε τί πο κάνετε µ λόγο µ ργο, λα ν τ πράττετε γι ν ρέσετε στν Κύριο ησο κα γι τν δόξα Του, εχαριστοντες µέσ Ατο τ Θε κα Πατέρα, πο τόσο πολύ µας γάπησε. Στέφανος, φο κόσµησε τν κκλησία µ τ ποιήµατά του, πέθανε ερηνικ τ 807 µ.Χ.

 

σία Σάρρα

πεβίωσε ερηνικά.

 

γία Γολινδούχ Περσίδα πο µετονοµάστηκε Μαρία

γία ατ ταν π τν Περσία στ χρόνια το βασιλι τν Περσν Χοσρόη κα τν Ρωµαίων Μαυρικίου (582-602). Εδωλολάτρισσα στ ρχή, µετ π κάποια πτασία πο εδε, µεταστράφηκε στν χριστιανισµ κα ταν βαπτίστηκε πρε τ νοµα Μαρία. νδρας της, τν κατήγγειλε στν Χοσρόη, πο τν ξόρισε σ κάποιο φρούριο, τς Λήθης νοµαζόµενο, που µεινε κλεισµένη γι 18 λόκληρα χρόνια. πειτα, πειδ ρνήθηκε ν λλαξοπιστήσει, πέστη πολλ κα διάφορα µαρτύρια. ταν παλλάχτηκε π᾿ ατά, πισκέφθηκε τν ερουσαλήµ, που µόνασε σ κάποιο µοναστήρι. Μ πόδειξη το Πατριάρχη εροσολύµων, ξεκίνησε γι τν Κωνσταντινούπολη, προκειµένου ν εχηθε πρ τν βασιλέων. Πέθανε µως στ δρόµο µεταξ το Νιτζιβίου κα τς Δαρς µέσα στν εκτήριο οκο το γίου Σεργίου, ν προσευχόταν. Στν Πατµιακ Κώδικα 266 λέγεται, τι τ µαρτύριό της συνέγραψε Εστράτιος, πρεσβύτερος τς Μεγάλης κκλησίας, ποος γραψε κα τν βίο το γίου Ετυχίου.

 

Οσιοι λιόφωτοι (κατ᾿λλους λιόφωτος λιφτες) γιοι γιος της Κυπριακς κκλησίας,

πο συγκαταλέγεται συγκαταλέγονται µεταξ τν 300 λαµανν λεγοµένων. Βλέπε κα Α.Χ.Ε.Χ. λλη γιολογικ πηγ ναφέρει δ τος ξς γίους: λιόφωτος, µµώνιος, Αξουθένιος, Ετύχιος, Εφηµιανς κα Χουλελαΐος). Ατν τν µέρα Κυριακή (πο τυχαίνει π τς 13ης ως 19ης ουλίου) τν γίων Πατέρων Τελεται µνήµη τν γίων πτ Οκουµενικν Συνόδων κα τν Θεοφόρων Πατέρων, πο πραν µέρος σ᾿ ατές. Δηλαδή: α) τν 318 τς Α´ Συνόδου, πο γινε στ Νίκαια κατ τν ρειανν τ τος 325, 6) τν 150 τς Β´ Συνόδου, πο γινε στν Κωνσταντινούπολη κατ τν Πνευµατοµάχων τ τος 381, γ) τν 200 τς Γ´ Συνόδου, πο γινε στν φεσο κατ το Νεστορίου τ τος 431, δ) τν 630 τς Δ´ Συνόδου, πο γινε στ Χαλκηδόνα κατ τν Μονοφυσιτν τ τος 451, ) τν 165 τς Ε´ Συνόδου κατ το ριγένη κα τν παδν του, τ τος 553, στ) τν 170 τς ΣΤ´ Συνόδου, πο γινε στν Κωνσταντινούπολη κατ τν Μονοθελητν τ τος 680 κα ζ) τν 367 τς Ζ´ Συνόδου, πο γινε στ Νίκαια κατ τν εκονοµάχων τ τος 781. (λλες πηγς ναφέρουν, τι µνήµη εναι βασικς τν γίων Πατέρων τς Δ´ Οκουµενικς Συνόδου κα σ κάποια φάση γιορτάστηκαν κα τν λλων Συνόδων).

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

23 Ιουλίου 2024

Ταπείνωση

«Για να φθάσει κανείς στην αγιότητα, η οδός είναι: πρώτον η ταπείνωση, δεύτερον η ταπείνωση, τρίτον η ταπείνωση».

ιερός Αυγουστίνος

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες