16 Αὐγούστου

0816

16 Αὐγούστου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Διοµήδης

●     σιος Χαιρήµων

●     γιος λκιβιάδης

     Ο γιοι 33 Μάρτυρες π τν Παλαιστίνη

   «Τ ατ µέρ νάµνησις τς εσόδου τς χειροτεύκτου µορφς το Κυρίου

κα Θεο κα Σωτρος µν ησο Χριστο (δηλαδ τ γιο Μανδήλιο) κ τς

δεσσηνν πόλεως, ες ταύτην τν θεοφύλακτον Βασιλίδα (Κωνσταντινούπολη) νακοµισθείσης»

     « ν τ Να τς Ζωοδόχου Πηγς ξάντλησις το γιασµο κα αθις

νάδοσις»

    
«Τ ατ µέρ συνέφθασε κα µνήµη τς µετ΄ οκτιρµν πενεχθείσης µν

ν τος πάλαι χρόνοις φοβέρας πειλς το σεισµο, ς παρ΄ λπίδα πσαν

λυτρώσατο µς πανοικτίρµων Θεός»

●     γιος Μακάριος ρχιεπίσκοπος

●     σιος Νελος ρικούσιος

●     γιος Νικόδηµος Μοναχός, κ Μετεώρων

●     σιος Γεράσιµος νέος σκητής, πο σκήτευσε στ νσο Κεφαλληνία

●     γιος Σταµάτιος π τ Βόλο

●     γιος πόστολος Νέος

     Ο γιοι Σεραφείµ, Δωρόθεος, άκωβος, Δηµήτριος, Βασίλειος κα Σαράντης –

ερεσις τν τιµίων λειψάνων τους

●     σιος Τιµόθεος πίσκοπος Ερίπου κτίτορας τς ερς Μονς Πεντέλης

●     σιος Δανιλ Μετεωρίτης

 

Περισσότερα σοιχεῖα

 

γιος Διοµήδης

Γεννήθηκε στν Ταρσ τς Κιλικίας κα σπούδασε τν ατρικ πιστήµη. πιστηµονική του γνώση δν τν κανε περήφανο, λλ διατήρησε τν εσέβεια, στν ποία τν νέθρεψαν ο γονες του. Κα πως Κύριος, ατρς τν σωµάτων κα τν ψυχν τν νθρώπων, «λάλει ατος περ τς βασιλείας το Θεο, κα τος χρείαν χοντας θεραπείας άσατο», µιλοσε δηλαδ σ΄ ατος γι τν βασιλεία το Θεο κα γιάτρευε κείνους πο εχαν νάγκη θεραπείας, τσι κα Διοµήδης, µιµούµενος τν Κύριό του κα Θεό του, ξασκοσε φιλοκερδς κα φιλάνθρωπα τ ατρικό του πάγγελµα. Συγχρόνως, µως, µ τν θεραπεία τν σωµάτων, Διοµήδης κήρυττε µ θέρµη στος σθενες κα τν σωτηριώδη λήθεια το Εαγγελίου κα βοήθησε πολλς ψυχς ν δηγηθον στ Σωτρα Χριστό. θεος ζλος φερε τ Διοµήδη µέχρι τν Νίκαια τς Βιθυνίας, που κα κε θεράπευε σθενες, κα τν πίστη δίδασκε κα καλλιεργοσε. ταν µως ρχισε διωγµς το Διοκλητιανο κατ τν χριστιανν, θεοκίνητη δραστηριότητα το Διοµήδη καταγγέλθηκε στν ατοκράτορα. Τότε ατς διέταξε ν συλλάβουν τ Διοµήδη. λλ πρν συλληφθε, Θες τν κάλεσε κοντά Του κα ο πεσταλµένοι στρατιτες τν βρκαν νεκρό. Κα µως, τσι νεκρ τν ποκεφάλισαν.

 

σιος Χαιρήµων σκητς τς ρήµου.

πεβίωσε ερηνικ τν ρα πο ργαζόταν.

 

γιος λκιβιάδης

Μαρτύρησε δι πυρός.

 

Ογιοι 33 Μάρτυρες π τν Παλαιστίνη

Μαρτύρησαν δι ξίφους.

 

«Τ ατµέρνάµνησις τς εσόδου τς χειροτεύκτου µορφς το Κυρίου κα Θεο κα Σωτρος µν ησο Χριστο (δηλαδ τγιο Μανδήλιο) κ τς δεσσηνν πόλεως, ες ταύτην τν θεοφύλακτον Βασιλίδα (Κωνσταντινούπολη) νακοµισθείσης»

Σ. Εστρατιάδης, γι τν περίπτωση ατή, γράφει τ ξς στ γιολόγιό του: « τς χειροποίητου εκόνος το Χριστο νακοµιδ κ τς δέσσης, νθα φυλάττετο µετ τς πιστολς το Αγάρου, γένετο π τς βασιλείας Ρωµανο το Λεκαπηνο τ 944 κα κατετέθη ες τν ν Βλαχέρναις ναν τς Θεοτόκου, ξ ο µετετέθη ες τν ν Φόρ ναν τς Θεοτόκου, κατ δ τ 967 Νικηφόρος Φωκς µετεκόµισεν ξ δέσσης κα τν κέραµον, φ΄ ς πετυπώθη σαύτως εκν το Χριστο, δι τ εναι ταύτην πλησίον τς χειροποίητου εκόνος ν δέσσ ν τ ατ τόπω. Τν περ τς εκόνος παράδοσιν διέσωσεν στορικς Εσέβιος (κκ. στ. βιβλ. Α΄, κεφλ. γ΄). εἰκών πεστάλη π το Κυρίου πρς τν τοπάρχην δέσσης Αγαρον δι το ποστόλου νανίου µέτ΄ πιστολς το Κυρίου πρς τν Αγαρον ες πάντησιν προηγουµένης πιστολς το τοπάρχου (δ. ταύτας ν τος Μηναίοις κα τος Συναξαριστας)».

 

«ν τ Να τς Ζωοδόχου Πηγς ξάντλησις τογιασµο κα αθις νάδοσις»

 

«Τ ατµέρ συνέφθασε κα µνήµη τς µέτ΄ οκτιρµν πενεχθείσης µν ν τος πάλαι χρόνοις φοβερς πειλς το σεισµο,

ς παρ΄ λπίδα πσαν λυτρώσατο µς πανοικτίρµων Θεός»

 

γιος Μακάριος ρχιεπίσκοπος

µνήµη του ναφέρεται στ εροσολυµιτικ Κανονάριο (σελ. 103), χωρς ν δηλώνεται ρχιεπισκοπή του. σως ν ταν κάποιος π τος ρχιεπισκόπους το εροσολυµιτικο θρόνου.

 

σιος Νελος ρικούσιος

Γεννήθηκε στν Κωνσταντινούπολη κα ταν γις το ωάννου Λασκάρεως, δελφο το ατοκράτορα Θεοδώρου Λασκάρεως, πο βασίλευσε στ Νίκαια τ 1204. σιος Νελος π τν διωγµ τν Λατίνων, κατέφυγε στ παράλια του Πόντου στ Μον κοίµητων, που γούµενος ταν σιος Μάρκελος, ποος τν χειροτόνησε Μοναχ µ τ νοµα Νελος, π Νικόλαος, πο ταν τ ρχικό του. Μετ π χρόνια, τ 1261, Νελος πανλθε στν Κωνσταντινούπολη, πρε χρήµατα π τν µητέρα του κα φυγε στ εροσόλυµα, που µεινε ξι χρόνια. Κατόπιν πανλθε στν Κωνσταντινούπολη γι ν ξοριστε π τν λατινόφρονα ατοκράτορα Μιχαλ Α΄ τν Παλαιολόγο στ γιον ρος. κε, στ Μον βήρων µεινε 10 χρόνια. πειτα, κλήθηκε π τν νδρόνικο Παλαιολόγο κα φο λαβε χρήµατα π τν δελφή του, ταξίδεψε σ πολλος τόπους τς Μεσογείου. Κατέληξε σ΄ να ρηµονσι, τν ρικούσα, π΄ που πρε κα τν πωνυµία ρικούσιος. Τ νησ ατ ταν κοντ στν Κέρκυρα κα σκήτευσε κε 10 χρόνια. Κατόπιν πέρασε στν πειρο, που στ Θεσπρωτία κτισε τν Μον εροµερίου. κε, µετ π πολλος σκητικος γνες, φθασε σ βαθι γεράµατα κα πεβίωσε ερηνικά.

 

γιος Νικόδηµος Μοναχός, κ Μετεώρων

 

νέος σιοµάρτυρας Νικόδηµος, π τ Μετέωρα,

µαρτύρησε γι τν εσέβειά του στς 16 Αγούστου 1551. γνωστο πο κα π ποις συνθκες.

 

σιος Γεράσιµος νέος σκητής, ποσκήτευσε στ νσο Κεφαλληνία

σιος Γεράσιµος πεβίωσε τν 15η Αγούστου το τους 1579, λλ΄ πειδ τν µέρα ατ πανηγυρίζεται µνήµη τς Κοιµήσεως τς Θεοτόκου, τελεται γιορτή του τν 20η κτωβρίου, τότε πο γινε νακοµιδ το θαυµατουργο λειψάνου του. Τν µέρα ατ µως, ναγράφηκε µνήµη τς κοιµήσεώς του κα γίνεται στν Κεφαλονι µεγάλο πανηγύρι (βλέπε βιογραφικό του σηµείωµα τν 20η κτωβρίου).

 

γιος Σταµάτιος π τν Βόλο

γιος ατς νεοµάρτυρας, καταγόταν π να χωρι το Βόλου, γιος Γεώργιος νοµαζόµενο, τς παρχίας Δηµητριάδος. λθε κάποτε σν πρεσβευτς τν συγχωριανν του στν Κωνσταντινούπολη, προκειµένου ν παραπονεθε γι τς δικίες κάποιου γ σ βάρος τν συµπατριωτν του, κατ τν εσπραξη τν φόρων. κε µως, ντ ν δικαιώσουν τν παρουσία του, τν συνέλαβαν κα τν πίεζαν ν δεχτε τν µουσουλµανικ θρησκεία. Σταµάτιος, φο πέρριψε λες τς κολακεες, τς ποσχέσεις κα τος φοβερισµος τν Τούρκων, ποκεφαλίστηκε στς 16 Αγούστου 1680 µέρα Δευτέρα, µπροστ στ παλάτι, στν γία Σοφία. Μαρτύριο το γίου, πο συνέγραψε µοναχς άκωβος γιορείτης τ 1680, βρίσκεται στν π᾿ ριθµ. 805 Κώδικα τς Μονς Βατοπεδίου, φ. 12α-14.

 

γιος πόστολος Νέος

Γεννήθηκε στν γιο Λαυρέντιο το Πηλίου τ 1667. πατέρας του νοµαζόταν Κώστας Σταµατίου κα µητέρα του Μέλω. Σ λικία 15 χρονν µεινε ρφανς κα τ 1682 πγε στν Κωνσταντινούπολη, που ργαζόταν σ᾿ να καπηλειό. πόστολος, πειδ ταν κα τουρκοµαθής, νέλαβε τν ποστήριξη τν γρίως φορολογουµένων συµπατριωτν του, κα πέδωσε ατοπροσώπως ναφορά τους στν ρχιευνοχο. Κατ τν πίδοση ατή, νέπτυξε κα προφορικ µ µεγάλη παρρησία τ δίκαια παράπονα τν συµπατριωτν του. Λόγω ατς τς παρρησίας, φυλακίστηκε κα µ ψεύτικες κατηγορίες καταδικάστηκε σ θάνατο. τσι δέχτηκε τ στεφάνι το µαρτυρίου, ποκεφαλισθες στς 16 Αγούστου 1686 στν Κωνσταντινούπολη, ταν ταν 19 χρονν.

 

Ογιοι Σεραφείµ, Δωρόθεος, άκωβος, Δηµήτριος, Βασίλειος κα Σαράντης – ερεσις τν τιµίων λειψάνων τους

Γι᾿ ατος δν ναφέρουν τίποτα ο Συναξαριστές. κολουθία τους συνέταξε π. Γεράσιµος Μικραγιαννανίτης. πάρχει µως παλι χειρόγραφο, πο φυλάσσεται στν φερώνυµο Να τν γίων στ Μέγαρα ττικς, πο µς πληροφορε τι ερεσις τν τιµίων λειψάνων τους γινε τ τος 1798 σ τοποθεσίες τς πόλεως τν Μεγάρων, µετ π µφάνισή τους σ νειρο νς ννιάχρονου παιδιο, πο νοµαζόταν Παΐσιος.

 

σιος Τιµόθεος πίσκοπος Ερίπου κτίτορας τς ερς Μονς Πεντέλης

Γεννήθηκε στ χωρι Κάλαµος ττικς τ τος 1510. πατέρας του ταν ερέας κα το δίδαξε τ πρτα χριστιανικ γράµµατα. π παιδ Τιµόθεος διακρινόταν γι τ γν θος του κα τν ελάβειά του στ θεα. Σπούδασε τ ερ γράµµατα στν θήνα µ τν βοήθεια το τότε πισκόπου ρωπο. Μετ τς σπουδές του, πέστρεψε στν ρωπό, κοντ στν προστάτη του πίσκοπο,
ποος τν χειροτόνησε Διάκονο κα κατόπιν ερέα. Μετ τν θάνατο το πισκόπου ατο, τν θέση του νέλαβε Τιµόθεος. Τόσο µως µεγάλο ταν τ πνευµατικ ργο το Τιµοθέου στν λα το Θεο, στε ργότερα κλέχτηκε ρχιεπίσκοπος Ερίπου (Χαλκίδος). Ο δυσκολίες µως τς ποχς κείνης, νάγκασαν τν Τιµόθεο ν καταφύγει τ 1575 στν διαίτερη πατρίδα του, τν Κάλαµο ττικς. κε, ναχώρησε στ ρος τς Πεντέλης, που τ 1578 κτισε τν ερ Μον Κοιµήσεως τς Θεοτόκου, κα ργότερα πρε τ νοµα το σιου ατο Πατρός. Τ 1590 πγε στ νησ Κέα (Τζιά), που στς 16 Αγούστου παρέδωσε ερηνικ τ πνεµα του. γία του κάρα σζεται µέχρι σήµερα στν ερ Μον Πεντέλης.

 

σιος Δανιλ Μετεωρίτης

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

24 Μαΐου 2024

Κ. Παλαμάς

«Ω σεις, Μαγδαληνή, Σαλώμη και Μαρία,/ από τη δική σας αφάνταστη ευτυχία/ δώστε της γης, κάθε ψυχής και κάθε ανθρώπου/ κάθε λαού, κάθε πατρίδος, κάθε τόπου».

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες