29 Σεπτεμβρίου

0929

29 Σεπτεμβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     σιος Κυριακς ναχωρητής

     Ο γιοι 150 Μάρτυρες

     Ο γιοι Τρύφων, Τρόφιµος κα Δορυµέδων

     γία Πετρωνία

     γία Γουδελία ( Γοβδελία)

     Ο γιοι Γοβδελαάς, Δαδάς, Κασδόος κα Κασδόα

●     γιος Μαλαχίας Νέος σιοµάρτυρας, π τν Ρόδο

     Ο γιοι Μάρτυρες «Ο ν Στροφάσιν ναιρεθέντες» τ 1530

     Ο γιοι Τρες Νεοµάρτυρες ν τ Βραχωρί γρινίου (+ 1786)

●     γιος ντώνιος το Ζαντόσκ (Ρσος)

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

σιος Κυριακς ναχωρητής

ταν νθρωπος πο καλλιεργοσε «ποµονήν, πραότητα». Γι΄ ατ κα πέτυχε στν σκητική του ζωή. Γεννήθηκε στν Κόρινθο τ 5ο αἰῶνα, π ερέα πατέρα, τν ωάννη. Τ µητέρα του λεγαν Εδοξία κα εχε δελφ τν ρχιεπίσκοπο Κορίνθου Πέτρο. π ερατικό, λοιπόν, γένος Κυριακός, σ νεαρ λικία πγε στ εροσόλυµα κα π κε στ Λαύρα το Μεγάλου Εθυµίου. κε, Μέγας Εθύµιος, τν κανε µοναχ κα τν στειλε στν σκητ Γεράσιµο. ταν πέθανε Γεράσιµος, Κυριακς πέστρεψε στ Λαύρα το Εθυµίου, που µ ζλο καλλιεργοσε τς ρετές του, σπου κάποια στάση πο γινε στ Λαύρα το Εθυµίου τν νάγκασε ν πάει στ Λαύρα το Σουκ. κε 40 χρονν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος κα νέλαβε τν πιστασία το Σκευοφυλακίου. κενο πο τν διέκρινε πέναντι στος συµµοναστές του, ταν γαλήνιος τρόπος µ τν ποο τος ντιµετώπιζε, γι΄ ατ κα ταν παράδειγµα πρς µίµηση π λους. βδοµήντα χρονν Κυριακς φυγε κι π κε κα µ ποµον γύρισε πολλ µοναστήρια κα σκτες, που ζησε µ αστηρότατη σκηση. Τελικά, πέθανε 107 χρονν, κα σ λους µεινε νθύµηση το σκητ, πο δειχνε «πραότητα πρς πάντας νθρώπους», πραότητα, δηλαδή, σ΄ λους νεξαίρετα τος νθρώπους.

 

Ογιοι 150 Μάρτυρες

Γνωρίζουµε µόνο τι µαρτύρησαν στν Παλαιστίνη.

 

Ογιοι Τρύφων, Τρόφιµος κα Δορυµέδων

Στος Συναξαριστς ναφέρεται γι΄ ατος µόνο φράση: « σύναξις τούτων τελεται πλησίον τς γίας ννης ν τ Δευτέρ».

 

γία Πετρωνία

Μαρτύρησε δι ξίφους. δ µερικο Συναξαριστς ναφέρουν κα τν µνήµη τς σίας ναστασίας τς σκήτριας.

 

γία Γουδελία ( Γοβδελία)

ταν Περσίδα χριστιαν πόστολος, πο κατάφερε ν φέρει πολλος πίστους στ δρόµο τς δι Χριστο σωτηρίας. ζησε τν τέταρτο µετ Χριστν αἰῶνα, ταν βασιλις τς Περσίας ταν Σαπώρ. πειδ δυναµικ κτελοσε τ εραποστολικό της ργο, τν συνέλαβαν κα τν κλεισαν γι πολλ χρόνια στ φυλακή. Ο κε κακοπάθειές της πρξαν φ
οβερές. Μόνο θεία χάρη τν νίσχυσε, στε ν κατανικήσει τν γρασία, τ σκοτάδι κα τς συχνς στερήσεις κα ατο το νερο. λλ΄ λα ατ τ µακροχρόνια βάσανα δν λάττωσαν καθόλου τν φωτι τς πίστης κα τν φλόγα τς γενναιότητάς της. Κατόπιν τς γδαραν τ κεφάλι, χωρς ν ποκύψει καρτερία της. Τελικ πέθανε µ σταυρικ θάνατο. (Νοµίζω πς δ, µ τν πάροδο το χρόνου, γινε σύγχυση µεταξ τν Συναξαριακν πηγν. Δηλαδή, παρακάτω γιος Γοβδελας γινε, π λάθος ντιγραφές, Γουδελία Γοβδελία µ πανοµοιότυπη βιογραφία. ν λλες πηγς ναφέρουν, τι πράγµατι πρξε µάρτυς Γουδελία, πο µαρτύρησε δι ξίφους χωρς λλα βιογραφικ στοιχεα, πο µως εναι περισσότερο πιθαν κα ποδεκτό).
< /span>

 

Ογιοι Γοβδελαάς, Δάδας, Κασδόος κα Κασδόα

Γοβδελας ταν γις το βασιλι τν Περσν Σαβωρίου. λθε στν Χριστιανικ πίστη π τν Δδα, πο ταν µεγιστάνας κα εχε µεγάλα ξιώµατα στν αλ το παλατιο το Σαβωρίου. ταν µαθε τ γεγονς Σαβώρ, συνέλαβε τν Δδα κα τν γιό του Γοβδελα, κα τος πρόσταξε ν θυσιάσουν στν θε λιο. πειδ µως ο γιοι ρνήθηκαν, τν µν Δδα τεµάχισε ζωνταν κα τσι παρέδωσε τ πνεµα του στν Θεό, τν δ γιό του Γοβδελα πέβαλε σ φρικτ κα βάρβαρα βασανιστήρια. Στ τέλος γδαρε τ κεφάλι του, κοψε τ µέλη του κα κέντησε τ σµα του µ µυτερ καλάµια. τσι παρέδωσε κα ατς τν µακάρια ψυχή του στν Θεό. Κασδόος ταν συγγενς το βασιλι Σαβωρίου, κα πειδ γινε χριστιανς Σαβρ τν γδαρε ζωνταν µ ξύλινο σπαθί. Κασδόα ταν κόρη το βασιλι Σαβωρίου κα δελφ το γίου Γοβδελα. Ατ εχε πισκεφθε στ φυλακ τν δελφό της, ποος κατάφερε κα τν κανε χριστιανή. ταν τ µαθε κα ατ Σαβώρ, τν συνέλαβε κα πειδ δν µπόρεσε ν µεταστρέψει τ φρόνηµά της τν βασάνισε σκληρ µέχρι θανάτου.

 

γιος Μαλαχίας Νέος σιοµάρτυρας, π τν Ρόδο

ταν γις ερέα π τν Ρόδο. Κάποτε πγε στ εροσόλυµα κα συκοφαντήθηκε π τος Τούρκους, τι βρισε τν Μωάµεθ. µέσως συνελήφθη κα δηγήθηκε στς ρχές, πο τν κβίαζαν ν ξωµόσει. Μαλαχίας δειξε µεγάλο θάρρος, µ τ ποο ξήγειρε τν ργ τν Τούρκων, ο ποοι φο τν µαστίγωσαν, τρύπησαν τος στραγάλους του κα τν δεσαν πίσω π να γριο λογο. Μετ π µία σειρ φρικτν βασανιστηρίων, δηγήθηκε µάρτυρας ξω π τν πόλη, που σουβλίστηκε κα κάηκε πάνω σ ναµµένη φωτιά. τσι παρέδωσε τν γία του ψυχ στς 29 Σεπτεµβρίου 1500. Ο γιοι Μάρτυρες «Ο ν Στροφάσιν ναιρεθέντες» τ 1530 Κανένας Συναξαριστς δν ναφέρει τν µνήµη τους. Μαθαίνουµε γι΄ ατος π τν κολουθία τους, ποίηµα το Παχωµίου Ρουσσάνου, πο δηµοσιεύτηκε µ τν τίτλο: «κολουθία ψαλλοµένη ες τος σίους πατέρας τος ν Στροφάσιν ναιρεθέντες κα ες παντας τος παραπλήσιον τέλος λαχόντας».

 

Ογιοι Τρες Νεοµάρτυρες ν τ Βραχωρίγρινίου (+ 1786)

µεροµηνία το µαρτυρίου τους δν ναφέρεται πουθενά. Βλέπε σχετικς βιογραφικ σηµείωµα Α.Χ.Ε.Χ.

 

γιος ντώνιος το Ζαντόσκ (Ρσος)

Δι Χριστν σαλός.

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

21 Ιουνίου 2024

Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα

«Πνεῦμα θεῖο καί Πανάγιο! Ἔλα καί σέ μᾶς, πού γονατιστοί Σέ παρακαλοῦμε. Ὡς ἄνεμος δυνατός, ξερίζωσε τά πάθη μας. Ὡς δροσιά, δρόσισε τήν πνευματική ἀτονία μας. Ὡς φωτιά, θέρμανε τή θρησκευτική ἀδιαφορία μας. Ὡς φίλος καί Παράκλητος, συμμάχησε μαζί μας στήν πάλη ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ...».

Κων. Καλλίνικος

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες