4 Σεπτεμβρίου

0904

4 Σεπτεμβρίου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

●     γιος Βαβύλας εροµάρτυρας, πίσκοπος ντιοχείας κα τ τρία παιδι πο

µαρτύρησαν µαζ µ᾿ ατν µµώνιος, Δοντος κα Φαστος

     Ο γιοι Κεγορος, Σεκενδνος, Σέκενδος κα µητέρα τους εροσαλήµ, ο ν

Βεροί µάρτυρες

●     γιος Βαβύλας διδάσκαλος στ Νικοµήδεια κα ο 84 Μαθητές του

●     Προφήτης κα Θεόπτης Μωϋσς

     γία ρµιόνη κόρη το ποστόλου Φιλίππου

     Ο γιοι Θεότιµος ( Τιµόθεος) κα Θεόδουλος

●     γιος Πετρώνιος

     γία Χαριτίνη

●     γιος Σάρβηλος ( Ζάρβηλος)

     Ο γιοι Κεντυρίων, Θεόδωρος, µµιανός, ουλιανός κα κεανός

     Ο γιοι Θαλουλ κα Βεβαία

●     σιος νθιµος νέος σκητς π τν Κεφαλονιά

     Ο γιοι 3608 (κατ᾿ λλους 3628) Μάρτυρες πο µαρτύρησαν στ Νικοµήδεια

     Ερεσις λειψάνου το νεοµάρτυρος Θεοδώρου, το Μυτιληναίου (1967)

 

 

Περισσότερα στοιχεῖα

 

γιος Βαβύλας εροµάρτυρας, πίσκοπος ντιοχείας κα τ τρία παιδι πο µαρτύρησαν µαζ µ᾿ ατν µµώνιος, Δοντος κα Φαστος

γιος Βαβύλας ζησε στ χρόνια το βασιλι Νουµεριανο (284 µ.Χ.) κα διαδέχθηκε τ Σεβίνο στν πισκοπικ θρόνο τς ντιοχείας. Τν καιρ κενο, Νουµεριανς σκότωσε πάνθρωπα τ γι το Βασιλι τν Περσν, πο εχε στ χέρια του σν νέχυρο γι τν σφάλεια τς ερήνης µ τος Πέρσες. ταν τ µαθε Βαβύλας, ποδοκίµασε τν νέργεια το ατοκράτορα. Τότε Νουµεριανς θέλησε ν πλήξει τ Βαβύλα κα σο τ δυνατν περισσότερους χριστιανούς, κατ τν ρα τς θείας Λειτουργίας. Μόλις, λοιπόν, πληροφορήθηκε Βαβύλας τι στ να εσέρχεται γκληµατίας ατοκράτορας µ λη του τν συνοδεία, δ φοβήθηκε. µέσως λθαν στ µυαλό του τ λόγια το ποστόλου Παύλου: «νδρίζεσθε, κραταιοσθε». γωνίζεσθε σν νδρες γενναοι. Πρτε δύναµη κα θάρρος. Πράγµατι, µ περίσσια τόλµη κα θάρρος, Βαβύλας στν εσοδο τς κκλησίας ρπαξε π τ στθος τ Νουµεριαν κα το επε ν βγε ξω, διότι δν πιτρέπεται εσοδος στ να σ αµατοβαµµένους γκληµατίες. ατοκράτορας ντροπιασµένος πεχώρησε. λλ τν πόµενη µέρα φυλάκισε τ Βαβύλα κα κατόπιν τν ποκεφάλισε. θαψαν τ σµα του µαζ µ τ δεσµά του, πως ταν πιθυµία του. Μαζ µ τν µνήµη το γίου Βαβύλα, συνεορτάζεται κα µνήµη τν τριν παιδιν πο µαρτύρησαν µαζ µ᾿ ατόν. Ατ ταν δέλφια µεταξύ τους, νέοι στν λικία λλ βράχοι θραυστοι στν πίστη. Τ τρία δέλφια ταν πήγαιναν στ φυλακ τν δάσκαλό τους γιο Βαβύλα, µ θάρρος το συµπαραστέκονταν. Τότε συνελήφθησαν κα ατά. Μάταια προσπάθησε Νουµεριανς ν τ λλαξοπιστήσει. Τελικ τ ποκεφάλισε κα τσι πραν τ νδοξο στεφάνι το µαρτυρίου.

 

Ογιοι Κεγορος, Σεκενδνος, Σέκενδος κα µητέρα τος ερουσαλήµ, ον Βεροί µάρτυρες

 

γιος Βαβύλας διδάσκαλος στ Νικοµήδεια κα ο 84 Μαθητές του

γιος ατς Βαβύλας εναι µεταγενέστερος το γίου Βαβύλα πισκόπου ντιοχείας. Ατς δίδασκε στ Νικοµήδεια τν πίστη το Χριστο στος νέους. ταν πισκέφθηκε τν Νικοµήδεια Μαξιµιανς (286-305), καταγγέλθηκε τι διδάσκει στος νέους τν χριστιανικ πίστη. Συνελήφθη λοιπν µαζ µ 84 νεαρος µαθητές του κα φο πέστη σκληρ βασανιστήρια, γέροντας πλέον, µαζ µ τος 84 µαθητές του ποκεφαλίστηκε.

 

Προφήτης κα Θεόπτης Μωϋσς

π τς µεγαλύτερες γετικς προσωπικότητες λων σων ναδείχτηκαν π τν Κύριο, στ µακραίωνη στορία το παλαιο σραήλ. θεόπτης Μωϋσς πολογίζεται τι γεννήθηκε τ 1569 π.Χ. στν Αγυπτο. πατέρας του ταν βραος, νοµαζόταν βραµ κα καταγόταν π τν φυλ το Λευ κα µητέρα του ωχαβδ. ταν λοιπν Φαρα διέταξε ν σφαγον τ νήπια τν βραίων, µητέρα το Μωϋσ βαλε ατν µέσα σ να κιβώτιο κα τν φησε στς χθες το ποταµο Νείλου. κε µως, πήγαινε κόρη το Φαρα γι ν λουστε. Βρκε τν Μωϋσ, τν υοθέτησε κα τν µόρφωσε ριστα στν αγυπτιακ σοφία. λλ᾿ ταν ταν σαράντα χρόνων, σκότωσε κάποιο Αγύπτιο κα γι ν µ ποστε τν ργ το Φαραώ, κατέφυγε στ γ Μαδιµ που γινε βοσκός. κε παντρεύτηκε τν Σαπφώρα, π τν ποία πέκτησε δυ γιούς. ταν βοσκοσε τ πρόβατα στ Χωρίθ, τ µάτια του εδαν πρωτοφανς θαµα, τν καιοµένη λλ µ φλεγόµενη βάτο κα κουσε τν φων το Θεο, πο το νέθετε ν λευθερώσει τος βραίους π τν δουλεία το Φαραώ, πργµα πο τελικ κανε. βγαλε ατος π τν ρυθρ θάλασσα, µ τν τρόπο πο γνωρίζουµε π τ κείµενανα τς Παλαις Διαθήκης, (ξοδος, Λευϊτικόν, ριθµοί, Δευτερονόµιον) κα γι σαράντα χρόνια ταν γέτης τους στν περιπλάνησή τους µέσα στν ρηµο. Τελικ Μωϋσς δν ξιώθηκε ν δε τν γ τς παγγελίας, παρ µόνο π µακριά, στν κορυφ το ρους Νεβ, που πέθανε κα τάφηκε. < /span>

 

γία ρµιόνη κόρη τοποστόλου Φιλίππου

ταν µία π τς 4 κόρες το ποστόλου Φιλίππου, πο εχε κα ατ τ προφητικ χάρισµα (Πράξ. κα´ 8) κα φοσιώθηκε στ ποστολικ ργο. ταν πγε µαζ µ τν δελφή της Ετυχίδα στν φεσο γι ν συναντήσει τν γιο ωάννη τν Θεολόγο, βρκε ντ᾿ ατο, πο εχε ποβιώσει, τν µαθητή του Πετρώνιο, π τν ποο διδάχτηκε κα στηρίχτηκε περισσότερο στ εαγγελικ ργο. Λέγεται µάλιστα, τι κάποτε π τν φεσο πέρασε Τραϊανς γι ν πάει ν πολεµήσει τος Πέρσες, κα κουσε πολλ γι τ προφητικ χάρισµα τς ρµιόνης. Τν κάλεσε λοιπν γι ν προφητεύσει γι᾿ ατόν. ρµιόνη το επε τι θ νικήσει τος Πέρσες, λλ τν βασιλεία τν Ρωµαίων θ καταλάβει γαµπρός του δριανός, πο πράγµατι γινε. πειδ προφητεία παληθεύτηκε, Τραϊανς διέταξε κα βασάνισαν σκληρ τν ρµιόνη. Κατόπιν τν παρέδωσε στος δήµιους γι ν τν θανατώσουν, λλ᾿ ατο πίστεψαν στν Χριστ κα τν φησαν λεύθερη. τσι ρµιόνη πέθανε ερηνικ κα τάφηκε στν φεσο.

 

Ογιοι Θεότιµος (
Τιµόθεος) κα Θεόδουλος

ταν ο δήµιοι, πο πίστεψαν στ Χριστ δι τς γίας ρµιόνης. πεβίωσαν ερηνικά.

 

γιος Πετρώνιος

Μλλον εναι µαθητς το γίου ωάννου το Θεολόγου, πο συνάντησε για ρµιόνη στν φεσο, ταν πγε µαζ µ τν δελφή της Ετυχίδα, κα τν δραίωσε στ εαγγελικ ργο. γιος Πετρώνιος πεβίωσε ερηνικά. γία Χαριτίνη πειδ µνήµη της φέρεται µαζ µ ατ το γίου Πετρωνίου, τς γίας ρµιόνης κα τς Ετυχίδας, θυγατέρων το ποστόλου Φιλίππου, σως κα ατ ν µαρτύρησε κατ τν παρουσία το Τραϊανο στν φεσο, ταν πήγαινε στν πόλεµο κατ τν Περσν. σως µως ν εναι δια µ ατ τς 5ης κτωβρίου.

 

γιος Σάρβηλος ( Ζάρβηλος)

Μαρτύρησε δι λιθοβολισµο.

 

Ογιοι Κεντυρίων, Θεόδωρος, µµιανός, ουλιανός κακεανός

ταν π τ χωρι Κανδαύλη κα συνελήφθηκαν π βασιλέως Μαξιµιανο (288). πειδ λοι µολόγησαν µ θάρρος τν χριστιανική τους πίστη, τος καψαν ζωντανος κα τσι πραν τ νδοξο στεφάνι το µαρτυρίου.

 

Ογιοι Θαλουλ κα Βεβαία

ταν δέλφια µεταξύ τους κα ζησαν στ χρόνια του βασιλι δριανο (κατ᾿ λλους το Τραϊανο) τ 116 µ.Χ. Θαθουλ ταν ερέας τς δαιµονικς πλάνης κα διδάχτηκε τν χριστιανισµ π ναν πίσκοπο. ξαιτίας λοιπν ατς τς µεταστροφς του µαστιγώνεται σκληρ π τν τοπάρχη Αγαρο κα στ συνέχεια το βγάζουν τ µάτια. πειτα τν κρέµασαν π τ να χέρι, το γδαραν τν κοιλι κα µ φωτι καψαν τς πλευρές του. Τελικά, λαβαν τ στεφάνι το µαρτυρίου, φο κα τος δυ ποκεφάλισαν. Σ. Εστρατιάδης στ γιολόγιό του ναφέρει, τι ο µάρτυρες ατο ταν π τν δεσσα τς Συρίας κα γιναν χριστιανο π τν πίσκοπο Βάρσιππο ( Βαρσιµαο).

 

σιος νθιµος νέος σκητς π τν Κεφαλονιά

Γεννήθηκε στ Ληξούρι τς Κεφαλονις τ 1727 κα πέθανε τ 1782 (κατ᾿ λλους τ 1781). πτ µόλις χρονν χασε τ φς του κα τ ξαναβρκε θαυµατουργικά, χάρη στς προσευχς τς µητέρας του ντζουλέττας. λλ ξ ατίας τς σκληρς µοναχικς του ζως τ ξαναέχασε κα πγε στ γιον ρος. Παρ τν τύφλωσή του, νέπτυξε σπουδαο κηρυκτικ κα εραποστολικ ργο κα µάλιστα κτισε πολλς Μονς σ διάφορα µέρη. Φέρεται σν προστάτης τς στυπάλαιας κα κδόθηκε κολουθία του τ 1911 π τν µµανουλ Καρασέλο. πίσης κανε πολλ θαύµατα κα π τν ρθόδοξη κκλησία γιοποιήθηκε στς 30 ουλίου 1974.

 

Ογιοι 3608 (κατ᾿λλους 3628)

Μάρτυρες πο µαρτύρησαν στ Νικοµήδεια Ο γιοι ατο κατ τν διωγµ το Μαξιµιανο στ Νικοµήδεια (290), κατ τν ποο κάηκε κα χριστιανικς ναός, κατέφυγαν στ βουνά, λλ συνελήφθησαν κα θανατώθηκαν πάνθρωπα.

 

Ερεσις λειψάνου το νεοµάρτυρος Θεοδώρου, το Μυτιληναίου (1967)

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

24 Μαΐου 2024

Κ. Παλαμάς

«Ω σεις, Μαγδαληνή, Σαλώμη και Μαρία,/ από τη δική σας αφάνταστη ευτυχία/ δώστε της γης, κάθε ψυχής και κάθε ανθρώπου/ κάθε λαού, κάθε πατρίδος, κάθε τόπου».

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες