ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (31/12)

Σήμερα 31/12 εορτάζουν:

  • Οσία Μελάνη η Ρωμαία
  • Άγιος Ζωτικός ο Ορφανοτρόφος
  • Όσιος Γελάσιος
  • Όσιος Γάιος
  • Άγιες Δέκα Παρθένες
  • Αγία Ολυμπιοδώρα
  • Άγιος Βούσιρις

Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΕΛΑΝΗΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΑΣ

31.Osia-Melani

1) Ι­ε­ροί πό­θοι

Η ο­σία καταγόταν α­πό τις έν­δο­ξες και α­ρι­στο­κρα­τι­κές ρω­μα­ϊκές οι­κο­γένει­ες των Βα­λε­ρίων Μα­ξί­μων. Ο πλού­τος τους ήταν α­μύθη­τος. Α­πέραν­τες ε­κτά­σεις στη Βρεταν­ία, Γα­λα­τί­α και Ι­σπα­νία, στην Α­φρι­κή και Νου­μη­δία, με με­ταλ­λω­ρυ­χεί­α και χρυ­σω­ρυ­χεί­α και χι­λιά­δες δού­λους.

H μό­νη κλη­ρο­νό­μος του α­νυ­πο­λό­γι­στου αυ­τού πλού­του ήταν η Με­λά­νη, η ο­ποί­α γεν­νήθη­κε το 383 μ.Χ. Οι Χρι­στια­νοί γονείς της, ο Βα­λέριος Πουμ­πλι­κό­λας και η Αλ­βίνα, φρόν­τι­σαν α­πό την πρώ­τη στιγ­μή να δώσουν στην κό­ρη τους Πνεύ­μα Χρι­στού. Αυ­τό συγκίνησε α­πό την παι­δι­κή η­λι­κία την Με­λά­νη, που η καρ­διά της ε­πι­θυ­μού­σε τη ζω­ή του Χρι­στού. Οραματιζόταν τον ε­αυ­τό της πλή­ρως α­φοσι­ω­μέ­νο σε έρ­γα α­γάπης.

Αλ­λά οι γονείς της, πα­ρόλο που ήταν ευ­σε­βείς και πι­στοί, δεν είχαν συλ­λάβει το βα­θύτε­ρο νό­η­μα της χρι­στι­α­νι­κής ζω­ής. Εί­χαν την α­ξί­ω­ση η βα­θύ­πλου­τη κό­ρη τους να συ­νε­χί­σει την κοι­νω­νι­κή ζω­ή της α­ρι­στο­κρα­τίας με τις δε­ξι­ώ­σεις και τα συμ­πόσια. Γι’ αυ­τό, ό­ταν αν­τι­λή­φθη­καν τις δι­α­θέσεις της κόρης τους, την δέσμευ­σαν να μην έχει το δι­καί­ω­μα να δι­α­θέ­σει την πε­ρι­ου­σί­α της ό­πως ή­θε­λε και την α­νάγ­κα­σαν να παν­τρευ­τεί. Ο Θε­ός όμως, την αξί­ω­σε να πά­ρει ως σύ­ζυ­γο έναν ε­πι­φα­νή Ρω­μαί­ο ευ­σε­βή Χρι­στια­νό, τον Πίνιο, ο ο­ποί­ος την κα­τα­νόη­σε. Συγ­χρόνως δεν αρ­γεί να εμ­πνεύ­σει ο Θε­ός και στον πα­τέρα της την α­να­γνώ­ρι­ση του σφάλ­μα­τός του. Στο κρε­βάτι της α­σθε­νειάς του ο Βα­λέ­ριος Πουμ­πλι­κό­λας δί­νει την ε­λευ­θε­ρί­α στα παιδιά του να χρη­σι­μο­ποι­ήσουν την πε­ρι­ου­σία τους σε φι­λαν­θρω­πία.

2) Η εκ­πλήρω­ση των πόθων

Η Μελάνη ε­πι­δίδεται πλέον στη δι­α­κο­νία των πτω­χών α­δελ­φών του Κυ­ρίου. Γίνεται η στοργική αδελφή του ελέους. Οι φυ­λα­κι­σμέ­νοι βρίσκουν τον προ­στά­τη τους. Και η πο­λυ­τε­λής έπαυ­λη της Ρώμης μένει ανοικτή, για να δέχε­ται ό­σους εί­χαν α­νάγ­κη φι­λο­ξε­νίας και τρο­φής, πε­ρι­ποιή­σε­ως και στορ­γής.

Σειρά έχει τώρα η εκποίηση της περιουσίας της. Η Με­λάνη ε­πι­σκέ­πτε­ται αυ­το­προ­σώ­πως την αυ­το­κρά­τει­ρα και την πα­ρα­κα­λεί να με­σο­λα­βή­σει να δο­θεί η άδεια της εκποι­ή­σε­ως. Και τε­λι­κά νι­κά. Οι α­πέραν­τες ε­κτάσεις της Α­φρι­κής δι­α­νέμον­ται στα Μοναστή­ρια, σε Ι­ε­ρούς Να­ούς και ξε­νώ­νες. Άλλα κτή­μα­τα πωλούνται και δι­α­τίθενται στη δι­α­κο­νία των α­δελ­φών της Αι­γύ­πτου, της Θη­βα­ιΐδος, της Αν­τι­ο­χεί­ας, της Πα­λαι­στίνης. Ο­κτώ χι­λιά­δες αιχ­μά­λω­τοι ε­ξα­γο­ρά­ζον­ται και ε­λευ­θε­ρώνον­ται, ενώ σε ό­λους τους δού­λους της προ­σφέρεται η ε­λευ­θε­ρία. Πολ­λοί α­π’ αυ­τούς  δεν θέλουν να φύγουν α­πό κον­τά της.

Η ίδια ζει πτω­χι­κά και διακονεί προσωπικά τους πάσχοντες. Πα­­ράλ­λη­λα με την υ­λι­κή βο­ή­θεια εν­δι­α­φέρε­ται και για την πνευ­μα­τι­κή ω­φέλεια των Χρι­στια­νών. Όταν αρ­γότε­ρα εγ­κα­θίστα­ται στα Ι­ε­ρο­σόλυ­μα, μό­νη της καλ­λι­γρα­φεί οι­κο­δο­μη­τι­κά βι­βλία για να με­λε­τούν οι Χρι­στια­νοί και να ω­φε­λούν­ται. Α­γω­νί­ζε­ται και ε­ναν­τίον της αι­ρέ­σε­ως των Πε­λα­για­νών.

Ο πο­λύς ό­μως κό­πος της φι­λαν­θρω­πί­ας και ι­ε­ρα­πο­στο­λής έ­καμ­ψε πρόω­ρα τον ορ­γα­νι­σμό της. Πα­ρέ­δω­σε την α­γί­α ψυ­χή της στον Θε­ό του ε­λέους και της φι­λαν­θρω­πίας σε η­λι­κία 56 ε­τών, στις 31 Δε­κεμ­βρίου του έτους 439.

Ο βίος της ασφαλώς μάς συγκινεί και μας κι­νεί να γι­νόμα­στε μι­μη­τές της, πάντοτε, αλλά ι­δι­αι­τέρως στις με­γάλες η­μέρες των εορτών, που ο πό­νος του φτω­χού γίνε­ται πιο αι­σθη­τός.

Από το βιβλίο «Αθλητές Στεφανηφόροι»

Αρχιμ. Θεοδώρου Μπεράτη

Μοιραστείτε το άρθρο:

Ένα κάθε μέρα

21 Σεπτεμβρίου 2023

Καλοί τρόποι στο τραπέζι

Μην απλώνετε τα χέρια σας και μην ακουμπάτε τους αγκώνες σας, αλλά μόνο το μισό των χεριών σας. Μη χειρονομείτε με τα μαχαιροπίρουνα και μην τα χτυπάτε στο πιάτο, καθώς τρώτε.

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες