Το φως Σου πορεία της ζωής μου

Το φως Σου πορεία της ζωής μου

Ως ακτίς φωτός ηλίου
μη καίοντος αλλά ευωδιάζοντος εν δρόσω,
ως καρδίας ανάπαυσις
ελκύεται προς σε, Κύριε, η ψυχή μου,
ως ακατανοήτος λάμψις χωρούσα εν κλυδωνισμοίς και χαραίς,
γεννηθείσα εν τη ψυχή μου εκ κοιλίας μητρός
ως παροικούσα εν κόλποις Αβραάμ,
ως διάγουσα η ψυχή μου εν χώρα ζώντων.

Αύτη η βιοτή μου υπό την σκέπην Σου,
από συμπληγάδων έως νικητηρίων ευχών,
το όνομα Σου ως ατέρμονος προσευχή,
ως ακτίς διαπερνούσα, μη παύουσα φωτίζουσα,
θερμαίνουσα την ψυχή μου, ακαταπαύστως αυξανομένη,

ούτω, προς Σε οδηγείται η ψυχή μου,
ο ήλιός Σου ανέσπερος, ακατάληπτος, αποτρέπων σκότος εν τη ζωή μου,
το ατελεύτητο φως Σου, το φωτίζον τον ήλιον,
λαμπρύνει της ψυχής μου το δέος προς τα μεγαλεία τα Σα,
ίνα πορεύομαι προς σε, Κύριε, ακλονήτως εν στερεοίς βήμασι

από χαράς, έως λύπης, έως μακαρίας χαρμολύπης,
ως κύκλος αείζωος, χαροποιώς απροβλέπτως,
αύτη η ακατάπαυστος ροή,
εν τη ψυχη μου, πόρρω απέχει του μεγαλείου Σου,
τα βήματα μου ως αγών προορισμού εν τω κόσμω.
Φώτισον, Κύριε, τους οφθαλμούς της ψυχής μου,
ίνα πορεύομαι προς την αιώνιον ζωή Σου
εγγυτέρως προς Σε, από ταύτης της προσκαίρου βιοτής.

Απέτρεψας του εκκλίνειν την καρδίαν μου,
απέστρεψας τους οφθαλμούς μου από έργων ταραχώδων,
ηλευθέρωσας την καρδίαν μου από λογισμών,
εμάκρυνας αλλοτρίους του καταβάλλειν με,
πώς ανταποδώσω τα Σα ευεργετήματα, Κύριε!

Γιάννης Ιωάννου

Σχόλια:

Αφήστε μια απάντηση

Ένα κάθε μέρα

28 Μαΐου 2023

"Φρόντιζε νά σέ φωνάζουν ὅλοι μέ τό ὄνομα πού σέ βάπτισε ὁ ἱερέας".

Ὅσιος Παΐσιος Ἁγιορείτης

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες