Το Μυστήριο του Χρίσματος

Νικηφόρος • Σελίδες κατήχησης

Τό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος

Μέ τό Βάπτισμα πραγματοποιεῖται ἡ πνευματική μας ἀναγέννηση, γινόμαστε νέοι ἄνθρωποι. Ἡ πνευματική ὅμως αὐτή ζωή βρίσκεται ἀκόμη στά σπάργανα. Καί ὅπως τά νεογέννητα βρέφη δέν ἀρκεῖ νά γεννηθοῦν ὑγιή κι ἀρτιμελή, ἀλλά χρειάζονται καί ὑγιεινό περιβάλλον, φῶς, καθαρό ἀέρα καί καλή διατροφή γιά νά ἀναπτυχθοῦν, ἔτσι καί οἱ «νεογέννητοι» πιστοί, οἱ νεοφώτιστοι, ἔχουν ἀνάγκη ἀπό εἰδική ἐνίσχυση, τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιά νά προοδεύσουν στήν πνευματική ζωή. Αὐτή ἡ δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προσφέρεται στούς πιστούς μέ τό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος.

  1. Πῶς τελεῖται τό Χρίσμα;

Ἀφοῦ γίνει τό βάπτισμα, ὁ ἱερέας χρίει τόν νεοφώτιστο μέ Ἅγιο Μύρο σχηματίζοντας σταυρό σέ κάθε μέλος τοῦ σώματός του: στό μέτωπό του, στά μάτια, στή μύτη, στό στόμα, στά αὐτιά, στό στῆθος, στά χέρια καί τά πόδια. Τήν ἴδια ὥρα λέγει: «Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου. Ἀμήν».

  1. Τί εἶναι τό ἅγιο Μύρο;

Εἶναι μεῖγμα ἐλαίου μέ ἄλλες 40 ἀρωματικές οὐσίες πού συμβολίζουν τά πολλά καί ποικίλα χαρίσματα τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Αὐτό τό ἀρωματισμένο λάδι καθαγιάζεται σέ εἰδική τελετή πού μόνο Ἐπίσκοπος μπορεῖ νά τελέσει. Ἔχει ἐπικρατήσει μάλιστα ἡ τελετή αὐτή νά γίνεται τή Μεγάλη Πέμπτη στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στήν Κωνσταντινούπολη. Ἔπειτα τό καθαγιασμένο Μύρο διανέμεται ἀπό κάθε Ἱερά Μητρόπολη στούς ναούς της, ὅπου καί φυλάσσεται σέ εἰδικό σκεῦος, τό Μυροδοχεῖον.

  1. Πῶς καθιερώθηκε τό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος;
  • Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἐπανειλημμένως εἶχε μιλήσει στούς μαθητές Του «περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν», δηλαδή γιά τό Ἅγιον Πνεῦμα, πού ἐπρόκειτο νά λάβουν ὅσοι θά πίστευαν σ’ αὐτόν (Ἰω. ζ΄ 39). Καί πράγματι, μετά τήν Ἀνάληψή Του στούς ούρανούς, τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ὅπως ἀκριβῶς τούς τό εἶχε ὑποσχεθεῖ[1], ἔστειλε τό Ἅγιο Πνεῦμα σέ ὅλους τούς μαθητές καί Ἀποστόλους Του.
  • Ἀπό τότε οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, πού ἄρχισαν νά κηρύττουν τό Εὐαγγέλιο καί νά βαπτίζουν τά νέα μέλη τῆς Ἐκκλησίας, φρόντιζαν μαζί μέ τό Βάπτισμα νά μεταδίδουν τό Ἅγιο Πνεῦμα μέ τήν ἐπίθεση τῶν χειρῶν τους στούς νεοφώτιστους.
  • Ἐπειδή ὅμως τά πλήθη τῶν πιστῶν αὐξάνονταν καί ἦταν ἀδύνατον νά τελεῖται τό Χρίσμα μόνο ἀπό τούς Ἀποστόλους, ἐπικράτησε ἡ πρακτική νά τελεῖται τό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος, εἴτε ἀπό Ἐπίσκοπο εἴτε ἀπό ἱερέα, ἀρκεῖ νά ὑπάρχει τό ἅγιο Μύρο, ὡς αἰσθητό σημεῖο τῆς μετάδοσης τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος[2].

***

Μέ τό Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Χρίσματος σφραγιστήκαμε μέ τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Εἴμαστε χριστιανοί! Ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ!

Ἄς ἀναλογιζόμαστε τήν ὕψιστη τιμή ἀλλά καί τήν ἀνεκτίμητη δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού ἔχουμε λάβει, καί ἄς ἀγωνιζόμαστε ὥστε νά ζοῦμε ἀξίως τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστιανοῦ!

 

                                                                                    Νικηφόρος

 

Περιοδικό «ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ», Φεβρουάριος 2024

 

[1] πρβλ. Ἰω. ιδ΄ 16-17, 26 καί Πράξ. α΄ 5.

[2] Οἱ Προτεστάντες ἀπορρίπτουν τό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος, ἐνῶ οἱ Παπικοί τό τελοῦν ὅταν τά παιδιά ἔχουν συμπληρώσει τό 12ο ἔτος.

Σχόλια:

Αφήστε μια απάντηση

Ένα κάθε μέρα

16 Απριλίου 2024

Σοφία και πείρα

Άμα βγει από τα χείλη, θα το μάθουν χίλιοι.

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες