1 Αὐγούστου

0801

1 Αὐγούστου

 

Ἑορταζόμενοι ἅγιοι

 

     Πρόοδος το Τιµίου κα ζωοποιο Σταυρο

     Ο γιοι πτ Μακκαβαοι, βεµ ( βιβος), ντώνιος ( ντωννος), Γουρίας,

λεάζαρος, Εσεβώνας, χείµ, Μάρκελλος ( Σάµωνας, Ελαλος Μρκος),

µητέρα τους Σολοµον κα διδάσκαλός τους λεάζαρος

   Ο γιοι ννέα Μάρτυρες πο µαρτύρησαν στν Πέργη τς Παµφυλίας, Λεόντιος, ττος, λέξανδρος, Κινδέος, Μνησίθεος, Κυριακός, Μηναος, Κατονος κα Εκλεος ( Εκλης)

●     γιος Πάπας νέος

●     γιος λεάζαρος

●     γιος Κήρυκος

●     γιος Θεόδωρος

●     γιος Πολύεκτος

     Ο γιοι Μηνς ( Μηνός) κα Μηναος κα ο λοιπο ν τ Βιγλεντί, πλησίον

το χαλκο Τετραπύλου

     γία λέσα σιοµάρτυς πο µαρτύρησε στ Κύθηρα

●   γιος Τιµόθεος Θαυµατουργς ρχιεπίσκοπος Προκοννήσου (Προικοννήσου)

 

Περισσότερα σοιχεῖα

 

Πρόοδος το Τιµίου κα ζωοποιο Σταυρο

Δηλαδ ξοδος το Τιµίου Σταυρο π τ παλάτι ( κάτ΄ λλους π τ σκευοφυλάκιο τς µεγάλης κκλησίας) στν Πόλη. Βλέπε σχετικς κα προεόρτια τν 31η ουλίου. µως, Πατµιακς Κώδικας 266 ναγράφει τι κατ τν 1η Αγούστου στ Μεγάλη κκλησία τελετο « Βάπτισις τν τιµίων Ξύλων».

 

Ογιοι πτ Μακκαβαοι,

βεµ ( βιβος), ντώνιος ( ντωννος), Γουρίας, λεάζαρος, Εσεβώνας, χείµ, Μάρκελλος ( Σάµωνας, Ελαλος Μρκος), µητέρα τους Σολοµον κα διδάσκαλός τους λεάζαρος «Ατοκράτωρ στ τν παθν εσεβς λογισµός». εσεβς λογισµς εναι κυρίαρχος κα ξουσιαστς π τν παθν. Ατ µ περίσσια νδρεία πέδειξαν ο πτ δελφο Μακκαβαοι µ τν στάση τους πέναντι στ βασιλι τς Συρίας ντίοχο, ταν ατς τος ταξε δόξες, τιµς κα πίγειες πολαύσεις, ν ατο καταπατοσαν τ Μωσαϊκ νόµο κα τρωγαν π τ παγορευµένα φαγητ πο τος πρόσφερε. Προηγήθηκε νενηκονταετς διδάσκαλός τους, λεάζαρος, πο φάρµοσε στ πακρο τ νόµο πο τος δίδασκε, µ ποτέλεσµα ντίοχος ν τν ρίξει στ φωτιά. µπνεόµενα π τν θυσία το γέροντα διδασκάλου τους, τ πτ δέλφια κράτησαν τν δια γενναία στάση πέναντι στ βασιλιά, ταν τος κάλεσε µπροστά του. Στν ρχ ντίοχος προσπάθησε ν τος κολακεύσει µ διάφορα γκώµια γι τν νιότη τους. Τος επε τι ν τρωγαν π τ εδωλόθυτα πο τος πρόσφερε, θ πολάµβαναν µεγάλες τιµές, κα φυσικ θ τος σζε π τ θάνατο. Τότε ο πτ δελφο πάντησαν στν ντίοχο: «χαλεπώτερον γρ ατο το θανάτου νοµίζοµεν εναι σου τν π τν παρανόµ σωτηρία µν λεον». Δηλαδή, εναι περισσότερο πιβλαβς κα π΄ ατν τ θάνατο, νοµίζουµε, συµπάθειά σου γι τν παράνοµη σωτηρία µας. ξοργισµένος τό
τε ντίοχος, µ τροχούς, φωτι κα κόντια, ναν-ναν τος σκότωσε λους. ταν εδε ατ µητέρα τους Σολοµονή, ρίχτηκε µόνη της στ φωτι κα τσι λοι µαζ πραν τ στεφάνι το µαρτυρίου.

 

Ογιοι ννέα Μάρτυρες πο µαρτύρησαν στν Πέργη τς Παµφυλίας,

Λεόντιος, ττος, λέξανδρος, Κινδέος, Μνησίθεος, Κυριακός, Μηναος, Κατονος κα Εκλεος ( Εκλης) Ο γιοι ατοί, µαρτύρησαν στν Πέργη τς Παµφυλίας, πο βρίσκεται κοντ στς χθες το Κέστρου ποταµο. Τ νόµατά τους ταν τ ξς: ττος, λέξανδρος, Εκλεος, Κατονος, Κινδέος, Κυριακός, Λεόντιος, Μνησίθεος κα Μηναος. λοι στ πάγγελµα ταν γεωργοί, κτς π τν Μηναο πο ταν µαραγκός. Κατ τος διωγµος ναντίον τν χριστιανν πο κανε Διοκλητιανός, στν Παµφυλία συνέβαινε ν εναι παρχος κάποιος Φλαβιανς (300 µ.Χ.), πο φάρµοζε µ σκληρότητα τ ατοκρατορικ διατάγµατα. Τότε, π τος πι θαρραλέους πιστούς, πο µόνοι τους φανέρωσαν τν χριστιανική τους διότητα µπροστ στν παρχο, ταν κα ο ννέα ατο γιοι. φο καναν τ σηµεο το σταυρο κα κοινώνησαν τν χράντων µυστηρίων, ρµησαν λοι µαζ στ φλόγα το κινδύνου. Παρουσιάστηκαν στν Φλαβιανό, µολόγησαν τν Χριστ κα τν παρακάλεσαν ν πάψει πιτέλους ν κακοποιε τος χριστιανούς. ξοργισµένος Φλαβιανός, διέταξε ν τος σύρουν στ να τς ρτέµιδος γι ν θυσιάσουν στος θεούς. κενοι, χι µόνο ρνήθηκαν ν θυσιάσουν, λλ µ τν προσευχή τους συνέτριψαν κα µερικ π τ εδωλα το ναο. παρχος γεµάτος µανία, φο ξέσκισε τς σάρκες τους µ σιδερένια νύχια κα καψε τς πληγές τους µ ναµµένες λαµπάδες, τος φυλάκισε. λλ΄ πειδ κα ο ννέα πέµεναν ν µολογον τν Χριστό, τελικά τος ποκεφάλισε.

 

γιος Πάπας νέος

«Ες σάκκον βληθείς, κα θίβ γκλεισθείς, κα ες θάλασσαν ριφθείς, τελειοται».

 

γιος λεάζαρος

Μαρτύρησε, φού του καψαν τ κεφάλι.

 

γιος Κήρυκος

Μαρτύρησε δι ποκεφαλισµο.

 

γιος Θεόδωρος

Μαρτύρησε δι ξίφους.

 

γιος Πολύεκτος

Μαρτύρησε, φο τν χωσαν µέσα σ κοπριά. Ο γιοι Μηνς ( Μηνός) κα Μηναος κα ο λοιπο ν τ Βιγλεντί, πλησίον το χαλκο Τετραπύλου

 

γία λέσα, σιοµάρτυς πο µαρτύρησε στ Κύθηρα

Καταγόταν π τν Πελοπόννησο κα ταν κόρη νς πλούσιου λληνα, πο νοµαζόταν λλάδιος. δ µητέρα της Εγενία, ταν στερα λλ θεοσεβς χριστιανή. τσι δι τς προσευχς πόκτησε θαυµατουργικ τν λέσα, πο νέθρεψε σύµφωνα µ τς πιταγς το Εαγγελίου κα κάτω π τς δυσκολίες το εδωλολάτρη ντρα της. Σ λικία 14 χρονν λέσα µεινε ρφαν π µητέρα κα τσι µεινε ατ κυρία το πλούσιου σπιτιο το πατέρα της. µέτρητες τότε ο εεργεσίες κα ο λεηµοσύνες πο κανε στος στερηµένους κα πάσχοντες συνανθρώπους της. Κάποτε µως πατέρας της τν παρακίνησε ν παντρευτε κάποιον π τος εδωλολάτρες ρχοντες, ατ µως ρνήθηκε διότι κλήση της ταν λλη, ατ τς γγελικς πολιτείας. τσι ταν κάποτε πατέρας της φυγε γι κάποιο ταξίδι, λέσα µοίρασε λα της τ πάρχοντα στος φτωχος κα µ τς πι πιστς δολες της, διέφυγε στ Κύθηρα. κε δι τς προσευχς, κανε πολλ θαύµατα. ταν µως πατέρας της πέστρεψε π τ ταξίδι κα µαθε τ γεγονότα, θύµωσε πολ κα φο νακάλυψε πο βρισκόταν λέσα, ναχώρησε γι ν τν φέρει πίσω. λλ΄ γνώµη τς λεσας ταν ντίθετη ατς το εδωλολάτρη πατέρα. Τότε ατός, φο νελέητα τν βασάνισε, τελικ τν ποκεφάλισε κα τσι πανάξια λαβε τ στεφάνι το µαρτυρίου. ( µνήµη τς συγκεκριµένης γίας δν ναφέρεται πουθεν στος Συναξαριστές, τν βρίσκουµε σν µάρτυρα µόνο στ Κύθηρα).

 

γιος Τιµόθεος Θαυµατουργς ρχιεπίσκοπος Προκοννήσου (Προικοννήσου)

ζησε στ µέσα του 6ου αἰῶνα, π βασιλέων ουστίνου το Θρακός κα το νεψιο του ουστινιανο το Μεγάλου. Λόγω τς µεγάλης του ρετς, γινε πίσκοπος Προκοννήσου Προικοννήσου, κα πο σήµερα λέγεται Μαρµαρς. Τ ποιµαντικά του καθήκοντα ξάσκησε ριστα δι τς πραότητάς του κα δι τς προσευχς. Κάποτε µάλιστα θεράπευσε κα τν κόρη το βασιλι ουστινιανο π δαιµόνιο. πεβίωσε ερηνικ τν 1η Αγούστου. ργότερα βασίλισσα Θεοδώρα, πρς νδειξη εγνωµοσύνης στν γιο, κτισε Μον στ νοµά του, κε που βρέθηκε τ γιο λείψανό του. κε κοντ µάλιστα, βρέθηκε κα πηγ γιάσµατος.

Μοιραστείτε το άρθρο:
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on skype
Share on print

Ένα κάθε μέρα

22 Οκτωβρίου 2020

28η Οκτωβρίου 1940 – 80 χρόνια

«Εάν ο Ρωσικός λαός κατόρθωσε να ορθώσει αντίσταση μπροστά στις πόρτες της Μόσχας, να συγκρατήσει και να ανατρέψει τον Γερμανικό χείμαρρο, το οφείλει στον Ελληνικό λαό, που καθυστέρησε τις Γερμανικές μεραρχίες».

(Georgy Zhoukov, Στρατάρχης του Σοβιετικού στρατού)

Τεύχος Π.τ.Ν. Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2020

Γίνε και εσύ συνδρομητής !

Πρόσφατες αναρτήσεις

Το συναξάρι της ημέρας

Φιλικές Ιστοσελίδες